အထူးကုန်စည်ခွန် ပေးဆောင်ရမည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်


09 January, 2021

အထူးကုန်စည်ခွန် ပေးဆောင်ရမည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄၂/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

Taxation Laws and Regulations Read 480 times