အခွန်‌တိမ်းရှောင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်


19 November, 2022

အခွန်‌တိမ်းရှောင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ  အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် (Public Ruling) အမှတ်၃/ ၂ဝ၂၂ ကို  ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 


အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်းအခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ လွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ခြင်း
.
နိဒါန်း
.
၁။ အများပြည်သူအနေဖြင့် အခွန်ရှောင်ရှားခြင်းအခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များ လွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းဟူသည့် စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေနိုင်ရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စရပ် များကို သိရှိနိုင်ရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအများပြည်သူသိရှိ လိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
.
၂။ ဤအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်သည် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအပေါ် စည်းနှောင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာ

၃။ အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်းအခွန်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ လွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းဟူသည့် စကားရပ်များအပေါ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြောင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းအသိ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အကျိုးသက်ရောက်သူများ

၄။ ဤအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်သည် အခွန်ကျသင့်မှုကိုရှောင်ရှားသူများအခွန် လျော့နည်းပေးဆောင်သူများ၊ အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို လွဲမှားစွာဖော်ပြသူများနှင့် အခွန် ရှောင်တိမ်းသူများ အားလုံးအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်

၅။ ဤအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်သည် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၆၈၊ ၆၉ နှင့် ၇၇ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။

အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း (Tax Avoidance)

၆။ မည်သူမဆို အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ထိုက်သင့်သည့် အခွန်အား ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အလို့ငှာ အခွန်ဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကျင့်ဝတ်များကို ဖောက်ဖျက်၍ အခွန် ပေးဆောင်ထိုက်သော ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါက အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း (Tax Avoidance) ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ အဆိုပါ အခွန်ရှောင်ရှား ခြင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များလည်း ပါဝင်သည်-

(က) ရရန်ပိုင်ခွင့်၊ ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုကို ပြင်ပဈေးကွက် ပေါက်ဈေး (market price) အတိုင်း ဖော်ပြမှုမရှိခြင်း၊

( ခ ) ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဈေးနှုန်းလွှဲပြောင်းခြင်းတွင် လက်တစ်ကမ်းမဟုတ်သည့် လွှဲပြောင်း မှုများ (non-arm's length transfers) ပြုလုပ်ခြင်း

( ဂ ) ဝင်ငွေအပေါ် ပေးဆောင်ရန်ရှိသည့် စုစုပေါင်းအခွန်ကို လျော့နည်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်ထမ်းနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ (associated enterprises) အကြား ဝင်ငွေကိုစိတ်ပိုင်းခြင်း၊

(ဃ) အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များ (Tax Benefits) ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်စုများ၏ ဖွဲ့စည်း ပုံများအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊

(င) ပြည်ထောင် အချင်းချင်းချုပ်ဆိုသည့် အခွန်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များအား အလွဲသုံးစားပြု၍ အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း။


ပေါ့ဆမှုဖြင့် သို့မဟုတ် မရိုးမဖြောင့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း (Negligent or Fraudulent Underpayment)

၇။ မည်သူမဆို အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းရာတွင် ပေါ့ဆမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မရိုး မဖြောင့်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ထိုက်သင့်သည့်အခွန်ကို လျော့နည်းဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါက ပေါ့ဆမှုဖြင့် သို့မဟုတ် မရိုးမဖြောင့်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း (Negligent or Fraudulent Underpayment) ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ အဆိုပါ ပေါ့ဆမှုဖြင့် သို့မဟုတ် မရိုးမဖြောင့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်-

(က) ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် ကာလရှည်ကြာစွာ ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်း၊

( ခ ) ဝင်ငွေရငွေနှင့် ရောင်းရငွေတို့ကို လျော့နည်းဖော်ပြခြင်း၊ 

( ဂ ) သက်သာခွင့်များကို လိမ်လည်တောင်းခံခြင်း၊

(ဃ) တန်ဖိုးလျော့ငွေများကို မရိုးမဖြောင့်သောနည်းဖြင့် တောင်းခံခြင်း

( င ) စာရင်းအထောက်အထားများ မှားယွင်းတင်ပြခြင်း၊

( စ ) ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့်အခွန် (Input Tax) ကို မမှန်မကန် ခုနှိမ်ခွင့်တောင်းခံခြင်း၊

(ဆ) ပေးဆောင်ရမည့်အခွန် (Output Tax) ကို ထိမ်ချန်ခြင်း၊

( ဇ ) ပြေစာတွင် ကျသင့်သည့်အခွန်အတွက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်မှုမရှိခြင်း၊ 

(ဈ) အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အထူးကုန်စည်များတွင် အခွန်အမှတ် တံဆိပ် ကပ်နှိပ်မှု မရှိခြင်း၊

(ည) လူပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်စေစက်ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်စေ စာရင်းရေးသွင်းချက်မှားယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။


မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစေနိုင်သော ဖော်ပြချက်များ (False or Misleading Statements)

၈။ မည်သူမဆို အခွန်လျော့နည်းသက်သာစေရန်ဖြစ်စေ၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် အခွန် ပေးဆောင်ခြင်းကို တမင်ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်ဖြစ်စေရပိုင်ခွင့်မရှိသည့်ပြန်အမ်းငွေကို ရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်စေ မှားယွင်း သော သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစေနိုင်သော ဖော်ပြချက်ကို အခွန်ဝန်ထမ်းထံတင်ပြပြီး ယင်းသတင်း အချက် အလက်ကို မှန်ကန်သည်ဟုယူဆ၍ စည်းကြပ်မှုပြုရာတွင် အမှန်ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသော အခွန် အောက် လျော့နည်းပေးဆောင်ခဲ့ဖွယ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် အမှန်ပြန်အမ်းရမည့်ငွေထက် ပိုမိုပြန်အမ်းခဲ့ဖွယ် ရှိလျှင် ၎င်းအား အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို မှားယွင်းစွာ သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစွာ ဖော်ပြခြင်း (False or Misleading Statements) ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ အဆိုပါ အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက် အလက်များကို မှားယွင်းစွာ သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစွာဖော်ပြခြင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်-

(က) ဝင်ငွေ၊ ရငွေနှင့် ရောင်းရငွေတို့ကို တမင်ထိမ်ချန်ခြင်း၊

( ခ ) အခွန်ကြေညာလွှာတွင် မမှန်ကန်သည့်အချက်အလက်များကို ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း၊

( ဂ ) အခွန်ဝန်ထမ်းက နှုတ်ဖြင့်မေးမြန်းရာတွင်ဖြစ်စေစာဖြင့်တောင်းခံရာတွင်ဖြစ်စေ မမှန်ကန် သည့်အချက်အလက်များကို တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) မမှန်ကန်သည့် စာရင်းဇယားများနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် တင်ပြခြင်း၊

( င ) ကုန်ပစ္စည်းများကို တရားမဝင် တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တင်ပို့ခြင်း၊

( စ ) အခွန်အရကောက်ခံခြင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်းမှုပြုခြင်း

(ဆ) . ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုများအား ထိမ်ချန်ခြင်း၊

( ဇ ) ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ တစ်ခုထက်ပိုမိုထားရှိခြင်း။


အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်း (Tax Evasion)

၉။ မည်သူမဆို အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို သိလျက်နှင့် တမင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် အထက်အပိုဒ် ၇ နှင့် ၈ ပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကို အကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံတော်၏အခွန်ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးမှုပမာဏများပြား ခြင်း စသည်တို့သည် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်း (Tax Evasion) ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပြီး အခွန်ဆိုင်ရာစီမံ အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၇ အရ အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းမြောက်သော ကျူးလွန်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူခြင်းနှင့် ငွေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများ ခံရမည်ဖြစ်သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုခြင်း 

၁၀။ အထက်အပိုဒ် ၉ အရ အခွန်ရှောင်တိမ်းမှု (Tax Evasion) ကျူးလွန်သူများသည် အခွန်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံရမည့်အပြင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရလည်း ထပ်မံ တရားစွဲဆိုခံရနိုင်ပါသည်။

၁၁။ ဤအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်စေရန် အောက်ဖော်ပြပါ နမူနာဖြစ်စဉ်များဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

နမူနာ (၁)

(က) ဖြစ်စဉ်။ ကုမ္ပဏီ “A” သည် အရက်အမျိုးမျိုးကို ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချ သော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဝင်ငွေနှစ်တွင် အဆိုပါအရက်များကို ထုတ်လုပ် ရောင်းချရငွေ ကျပ်သိန်း ၅,၀၀၀ ရှိကြောင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းဝင်ငွေနှစ်အတွက် အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးရာတွင် ကုမ္ပဏီ “A” သည် မိမိနှင့် အကျိုး စီးပွားဆက်နွယ်မှုရှိသည့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအား စက်ရုံထုတ်ရောင်းဈေးကို လျှော့ချ သတ်မှတ်၍ ရောင်းချခဲ့ပြီး အကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်မှုမရှိသည့် အခြားကုမ္ပဏီများအား ပြင်ပဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်း စက်ရုံထုတ်ရောင်းဈေး သတ်မှတ်၍ ရောင်းချခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်

( ခ ) ၊ အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးခြင်း။ ကုမ္ပဏီ “A” သည် အခွန်ဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်၍ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ကို လျော့နည်းအောင် မိမိနှင့်အကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်မှုရှိသည့် တွဲဖက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအကြား ပြင်ပဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်း ဖော်ပြမှုမရှိသဖြင့် အခွန်ရှောင် ရှားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

နမူနာ (၂)

(က) ဖြစ်စဉ်။ ကုမ္ပဏီ “B” သည် ကုန်စည်တင်သွင်းရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဝင်ငွေနှစ်အတွက်ပေးပို့သည့် ဝင်ငွေကြေညာလွှာတွင် ရောင်းရငွေ ကျပ်သိန်း ၁,၀၀၀ ရရှိကြောင်းဖော်ပြ၍ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းဝင်ငွေနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီအား အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးသည့်အချိန်တွင် ဝင်ငွေကြေညာလွှာ၌ ရောင်းရငွေကို လျော့နည်းဖော်ပြထားပြီး အမှန်ရောင်းရငွေမှာ ကျပ်သိန်း ၁,၂၀၀ ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့သည်။

( ခ ) အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးခြင်း။ ကုမ္ပဏီ “B” သည် မရိုးမဖြောင့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ရစေရန် ယင်း၏ရောင်းရ ငွေကို လျော့နည်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပေါ့ဆမှုဖြင့် သို့မဟုတ် မရိုးမဖြောင့်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

နမူနာ (၃)

(က) ဖြစ်စဉ်။ ကုမ္ပဏီ "C" သည် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် တင်သွင်းသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာ တွင် ပြန်အမ်းငွေ ကျပ်သိန်း ၁,၂၀၀ ရရန်ရှိကြောင်းဖော်ပြ၍ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီအား အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးချိန်တွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုရန် ပြည်ပမှတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့သော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို လစဉ်ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်များတွင် ခုနှိမ်ပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့် မရှိတော့ ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။

( ခ ) အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးခြင်း။ ကုမ္ပဏီ “C” သည် အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်အတွက် ရပိုင်ခွင့်မရှိသည့် ပြန်အမ်းငွေကို တမင်ကြံရွယ်၍ မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစေနိုင်သော ဖော်ပြချက်များဖြင့် တင်ပြ တောင်းခံခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများအရ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစေနိုင်သော ဖော်ပြချက်များ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

နမူနာ (၄)

(က) ဖြစ်စဉ်။ ကုမ္ပဏီ “D” သည် ထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဝင်ငွေနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုရငွေ ကျပ်သိန်း ၅,၀၀၀ နှင့် ပြန်အမ်းငွေ ကျပ်သိန်း ၂,ဝဝဝ ရှိကြောင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဝင်ငွေနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီအား အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးရာ ထုတ်လုပ်မှုရငွေများ ထိန်ချန်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ တန်ဖိုးလျော့ငွေအား မရိုးမဖြောင့်သောနည်းဖြင့် တောင်းခံခြင်း၊ မမှန်ကန်သည့် စာရင်းဇယားများကို တင်ပြခြင်း၊ ရပိုင်ခွင့်မရှိသည့်ပြန်အမ်းငွေများ လိမ်လည်တောင်းခံခြင်းတို့ကို ဝင်ငွေနှစ် အတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

( ခ ) အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးခြင်း။ ကုမ္ပဏီ "D" သည် အခွန်လျော့နည်းစေရန် ရငွေများကို တမင်ထိမ်ချန်ခြင်း၊ တန်ဖိုးလျော့ငွေများ လိမ်လည် တောင်းခံခြင်းမမှန်ကန်သည့် စာရင်းဇယားများတင်ပြခြင်းတို့ကို တမင်ကြံရွယ်၍ ကျူးလွန် ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၁၂။ ဤအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

၁၃။ ဤအများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်သည်။


 

Taxation Read 415 times