ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုံ   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်စည်းကြပ်ရန် တစ်စတုရန်းပေ သတ်မှတ်တန်


20 June, 2022

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုံ   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်စည်းကြပ်ရန် တစ်စတုရန်းပေ သတ်မှတ်တန်ဖိုးများစာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ မြို့နယ်စုံကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ မာတိကာတွင် ကြည့်ရှုလိုသည့် မြို့နယ်၏ စာမျက်နှာကို ရှာဖွေပြီး ထိုစာမျက်နှာများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

#MyanmarIndustryGuide


MIG

Taxation Read 1070 times