၂၃-၁၂- ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ပတခ(ဝင)-၁ ပုံစံသစ်ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက် သွားမည်


22 December, 2020

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၄)တွင် ဝင်ငွေကြေညာလွှာများ လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် ယခင် ပတခ(ဝင)-၁ ပုံစံအဟောင်းဖြင့် ၂၂-၁၂- ၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၃-၁၂- ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ညွှန်ကြားချက်များအရ အောက်ဖော်ပြပါ စာမျက်နှာ (၉) ရွက်ပါရှိသော ပတခ(ဝင)-၁ ပုံစံသစ်ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

သို့ဖြစ်ရာ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၄) တွင် အခွန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို ပုံစံအသစ်ဖြင့် ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်သုံးစွဲကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ယခင်ပုံစံအဟောင်းနှင့် ပုံစံအသစ်မတူကွဲလွဲတဲ့အချက် (၂) ချက်ရှိပါတယ်။

ပထမအချက်အနေဖြင့် COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် (CEPR) အရ ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့် မရှိသည့် ခုနှိမ်ရမည့်အခွန်များနှင့် နုတ်ပယ်ခွင့်ပြုသည့်စရိတ်များကို ဖြည့်သွင်းရန်အချက် ဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းကို ကြေညာလွှာ၏ စာပိုဒ် (၂)၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ)နှင့် (င) တို့တွင် ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

CEPR ခံစားခွင့်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အချပ်ပို-က ကိုပါ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရမှာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါက အချပ်ပို-က ကို ဖြည့်စွက်ရန် မလိုအပ်ပါ။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီကိုယ်စား အခကြေးငွေယူ၍ ကြေညာလွှာဖြည့်သွင်းသူဖြစ်ပါက ကြေညာလွှာ၏ စာမျက်နှာ (၂) တွင်ပါရှိသော ဝန်ခံချက်တွင် အဆိုပါဖြည့်သွင်းသူ၏အချက်အလက်များဖြည့်သွင်း၍ လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။

အချပ်ပို-က ဖြည့်စွက်ပုံကို ရှင်းလင်းပြထားသည့် Video File ကိုလည်း ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။

မရှင်းလင်းသည်များကို ဝင်ငွေကြေညာလွှာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ထမ်းများကို မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို အောက်ပါ link မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။

https://www.ird.gov.mm/.../files/wanaga_1(16Dec2020).pdf

 

 

Taxation Read 511 times