၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် (ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး)လုပ်ငန်းရှင် (၁၈)ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီ)


26 November, 2020

၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၈)ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီ)(ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး)

အမည်စာရင်း အပြည့်အစုံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

၁။ ကျပ်သန်း ၁၀၀၀၀ အထက် ၁ ဦး

၂။ ကျပ်သန်း ၄၀၀၀ အောက် ၄ ဦး

၃။ ကျပ်သန်း ၂၀၀၀ အောက် ၂ ဦး

၄။ ကျပ်သန်း ၈၀၀ အောက် ၁ ဦး

၅။ ကျပ်သန်း ၇၀၀ အောက် ၁ ဦး

၆။ ကျပ်သန်း ၆၀၀ အောက် ၁ ဦး

၇။ ကျပ်သန်း ၅၀၀ အောက် ၂ ဦး

၈။ ကျပ်သန်း ၃၀၀ အောက် ၁ ဦး

၉။ ကျပ်သန်း ၂၀၀ အောက် ၄ ဦး

၁၀။ ကျပ်သန်း ၅၀ အောက် ၁ ဦး

စုစုပေါင်း ၁၈ ဦး

Banking & Loan Taxation Read 350 times