ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည့်အစုံ


25 April, 2023

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်များကို ထုတ်ပြန် ကြေညာထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခေတ္တရပ်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။

မြင်းကောင်ရေ သုံးကောင်အားနှင့် အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ လုပ်ခစား အလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့် ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူများအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ရမည် ဖြစ်သည်။

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစုစပ်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ဖြစ်စေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပြီး အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါဝင်ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ အဆောက်အအုံ တစ်ခုခုတွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမှ ကုန်ချောပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း ( အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ မပါဝင် ) ကို ဆိုလိုသည်။

ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင်…

 • လုပ်ငန်းသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း 

 • မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း 

 • စက်မှုမှတ်ပုံတင် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်း 

 • လုပ်ငန်းခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။

 

လုပ်ငန်းသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ

လျှောက်ထားသူသည် လိုအပ်သော အထောက်အထားများနှင့်တကွ လျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် တင်ပြ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ (ဥပမာ - လျှပ်စစ်သုံး လုပ်ငန်းများအတွက် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန ခွင့်ပြုမိန့်၊ ဘွိုင်လာပါရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် ဘွိုင်လာအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်၊ အရက်/ဘီယာ လုပ်ငန်းများအတွက် ယစ်မျိုးလိုင်စင်၊ စားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများအတွက် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနခွင့်ပြုမိန့် စသည်တို့နှင့်အတူ )

လျှောက်ထားချက် ပြည်စုံမှန်ကန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည်  စစ်ဆေးပုံစံများဖြင့် မြေပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ အစည်းအဝေးဆုံး ဖြတ်ချက်အရ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူကာ အတည်ပြုချက်ရ ရှိပါက ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှူးသည် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိသော ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်အား မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းစေ၍ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနရုံးထံမှ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရရှိပြီးပါက၊ ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ကာ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ပေးဆောင်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေးအပြင် မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ ၅၀% အား ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆက်လက် ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း ပယ်ဖျက်မည်ဟု သိရသည်။

လျှောက်ထားရန် လင့်ခ်

> https://www.disi.gov.mm

 

Advertisement

Click Here > Lucky Bag & Swallow Plastic

လိုအပ်သော အထောက်အထားများ

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်လွှာ

 • MIC လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်

 • ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ

 • အခြားလိုအပ်သော အထောက်အထားများ  ( ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အရည်အသွေး၊ စံသတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီကြောင်း ထောက်ခံစာများ၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်း ထားရှိမှုများ (FDA၊ Test Certificate) နှင့် စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ၏ ထောက်ခံစာ/ သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံစာ )

 • မြေနေရာ၊ အဆောက်အဦးနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ 

 • ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ်

 • အလုပ်သမားခန့်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ

 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ

 • ဘွိုင်လာအသုံးပြုခြင်းများ ရှိပါက ဘွိုင်လာအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်

 • ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

 

စက်မှုမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း

လုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင်စက်မှုလုပ်ငန်းအား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် နှစ်စဉ်  မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း ကြိုတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှုးထံ ပုံစံ(င) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

ဖော်ပြပါ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပြီး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြလျှင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှုးသည် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးမည် ဖြစ်သည်။

အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်မူ ပုံမှန်သက်တမ်းတိုး လုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် အောက်ပါအထောက်အထားများ ထပ်မံလိုအပ်သည်။

အရက်ချက်လုပ်ငန်း

 • စည်ပင်လိုင်စင်/ ငွေသွင်းချလံ

 • ယစ်မျိုးလိုင်စင် (D1)

 • ဓာတုဗေဒဝန်ရုံး၏ စစ်ဆေးချက်

 • ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

 • ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ချက်

 • အခွန်ကြွေးကျန် မရှိကြောင်း အခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

ဝိုင်လုပ်ငန်း

 • စည်ပင်လိုင်စင်/ ငွေသွင်းချလံ

 • ယစ်မျိုးပုံစံ (W-1)/ ယစ်မျိုးခွန်ပေးသွင်းချလံ

 • မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်

 • ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စာချုပ်စာတမ်း

 • ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

 • ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ချက်

 • အခွန်ကြွေးကျန် မရှိကြောင်း အခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

စီးကရက်လုပ်ငန်း

 • စည်ပင်လိုင်စင်/ ငွေသွင်းချလံ

 • ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စာချုပ်စာတမ်း

 • ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

 • ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ချက်

 • အခွန်ကြွေးကျန် မရှိကြောင်း အခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ငန်း

 • စည်ပင်လိုင်စင်/ ငွေသွင်းချလံ

 • တိုင်းရင်းဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်/ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ( သက်တမ်းကုန်ပါက သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားကြောင်း တင်ပြစာ )

 • ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စာချုပ်စာတမ်း

 • အခွန်ကြွေးကျန်မရှိကြောင်း ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

 • ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

နှစ်စဉ် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားပါက သက်တမ်းတိုးကြေးအပြင် သက်တမ်းတိုးကြေး၏ ၅၀ % ကို ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ကာ နှစ်စဉ် ခွင့်ပြုကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အထိ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါက စက်မှုမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည်ဟု ကြေညာထားသည်။

Advertisement

Click Here > Rhino

 

မှတ်ပုံတင် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်း 

မှတ်ပုံတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အချက်အလက်များအနက် ပြောင်းလဲခြင်းများ ရှိပါက သီးခြားလျှောက်လွှာများ ရေးသား၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံး၊ ခရိုင်ရုံးများသို့ ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။

ပြောင်းလဲခြင်းများ အားလုံးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အထောက်အထားများ၊ သဘောထား မှတ်ချက်များကို တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ ၅၀% ကို ဆောင်ရွက်မှု အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။

လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

 • စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ 

 • ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊

 • မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း

 • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

လုပ်ငန်း အမျိုးအမည် ပြောင်းလဲခြင်း

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ

 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • လုပ်ငန်းရှင်က တင်ပြလိုသည့် အထောက်အထားများ (ရှိလျှင်)

 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ

လုပ်ငန်းအမည် ပြောင်းလဲခြင်း

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ

 • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင်အထောက်အထားများ

မှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်း

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ

 • ငွေသွင်းချလံမူရင်း

 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ

မှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲခြင်းဟု ဆိုရာတွင် လုပ်ငန်းချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ခြင်း/ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း/ လုပ်ငန်းအရွယ်အစား ပြောင်းလဲခြင်း/ စက်ပစ္စည်း တိုးချဲ့ခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေး အပြည့်ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်းခြင်း 

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ

 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ

 • ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းရန် ပေါ်ပေါက်သည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အထောက်အထားများ

ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းတွင် လုပ်ငန်းရှင်သေဆုံး/ အမွေဆက်ခံ/ လွှဲပြောင်း/ ရောင်းချ/ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံသဏ္ဍန် ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေး အပြည့် ဖြစ်သည်။

အထက်ပါအကြောင်းအရာများအတွက် ပြောင်းလဲခြင်း လျှောက်ထားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီးပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ် )သို့ ဆက်လက်တင်ပြကာ ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်က ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။

စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း

စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးလျှင် မိတ္တူ ရရှိရန် လုပ်ငန်းရှင်သည် အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှူးများထံသို့ လျှောက်ထားရမည်  

 • ပျောက်ဆုံးခြင်း အကြောင်းအရာ ပါရှိသော လျှောက်လွှာ၊

 • ပျောက်ဆုံးကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊

 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ၊

 • ဒဏ်ကြေးအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှုန်းထားအတိုင်း ပေးဆောင်သည့် ငွေသွင်းချလံ

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနရုံးက လျှောက်ထားချက်အား စိစစ်၍ မှန်ကန်ပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူကို ထုတ်ပေးပြီး အဓိက စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ထုတ်ပေးသည်ဟု သိရသည်။

Advertisement

Click Here > SB Plastic

 

လုပ်ငန်းခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အမြဲပိတ်သိမ်းခြင်း 

လုပ်ငန်းခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အမြဲတမ်း ပိတ်သိမ်းခြင်းတို့အတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် သီးခြား လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါထောက်ခံချက်များ ပူးတွဲ၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ကောင်စီနယ်မြေ ဦးစီးဌာနရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။

 • စည်ပင်သာယာထောက်ခံချက်

 • အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ထောက်ခံချက်

 • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ထောက်ခံချက်

 • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ထောက်ခံချက်

 • မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန်ဖြူးရေး ထောက်ခံချက်

အဆိုပါ စက်မှုလုပ်ငန်းအား ပုံစံ (ခ) ဖြင့် ကွင်းဆင်း စိစစ်ပြီးပါက ဒေသစက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက် တင်ပြကာ ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်က ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ  စိစစ်၍ ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။

 

လုပ်ငန်းအရွယ်အစား သတ်မှတ်ချက်များ

ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မိမိလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကို သိရှိစေနိုင်ရန် အငယ်စား၊ အလတ်စား၊ အကြီးစား သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားသည်။

၁။ အငယ်စား 

မတည်ရင်းနှီးငွေကျပ် (၁) သန်းအထိ သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် (၂.၅)သန်း အထိ၊ သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေ (၂၅) ကောင်အားအထိ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား (၅၀) ဦးအထိ ရှိခြင်း။

၂။ အလတ်စား 

မတည်ရင်းနှီးငွေကျပ် (၅) သန်းအထိ သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် (၁၀) သန်းအထိ၊ သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေ (၅၀) ကောင်အား အထိ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား (၁၀၀) ဦးအထိ ရှိခြင်း။

၃။ အကြီးစား

မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ် (၅) သန်းအထက် သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် (၁၀) သန်း အထက်၊ သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေ (၅၀) ကောင်အားအထက် သို့မဟုတ် အလုပ်သမား (၁၀၀) ဦးအထက် ရှိခြင်း။

စက်မှုမှတ်ပုံတင်ကြေး သတ်မှတ်ချက်များ

 

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်များ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များတွင် ISIC Rev. 1 ကို အခြေခံ၍ မှတ်ပုံတင် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ စာရင်းအား  လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၁) ခုဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ စာရင်းများအား လုပ်ငန်းအုပ်စု (၁၃) ခုဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍  ISIC Rev. 4 ကို အခြေခံကာ ပြုစုထုတ်ပြန်ခဲ့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံပြုသင်္ကေတများ (MSIC) အပိုင်း (ဂ) ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အခြေခံ၍  မှတ်ပုံတင် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ စာရင်းအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄) ခု ဖြင့် ပြန်လည် ပြင်ဆင် ခွဲခြား မှတ်တမ်းတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

 • အစားအစာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

 • အဖျော်ယမကာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ပတ်သက်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း

 • ဝတ်ဆင်ရန် အထည်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • သားရေနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • သစ်နှင့် သစ်အချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • စက္ကူနှင့် စက္ကူထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင် အချက်အလက်များကို ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ရေနံမီးသွေးနှင့် သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်းထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု

 • အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု

 • အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု

 • စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု

 • ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းဖြင့် ဆက်သွယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • လျှပ်စစ်ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • သီးခြား ဖော်ပြမထားသော စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • မော်တော်ယာဉ်နှင့် နောက်တွဲယာဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • ပရိဘောဂများ ပြုလုပ်ခြင်း

 • အခြားကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

 • စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးကြီးကြပ်၍ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုများကို စီစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို စိစစ်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ နေပြည်တော်

၀၆၇-၄၀၈၄၄၅ ၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁

Ministry of Industry Taxation Read 653 times