၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Ads Ads Ads

25 November, 2021

၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီများစာရင်းကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ ၈ ၊  ၁၂၊  ၂၂၊ ၂၆   ရက်စွဲအသီးသီးဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ 

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၉၇ အရ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ခု အား မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃၀ (စ) အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း (Struck Off) အဖြစ် အမိန်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 


ဇူလိုင်လ  ဩဂုတ်လ ၊ စက်တင်ဘာ နှင့် အောက်တိုဘာ လများအတွက် စာရင်းများကို အောက်ပါ လင့်အသီးသီးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကြည့်ရှုရန် ခေါင်းစဉ်ငယ်ကို ထိလိုက်ပါ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၅ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၃၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀

 

၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

 

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီများစာရင်း


၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာဘာလ ၈  ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀

 

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာဘာလ ၁၂  ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာဘာလ ၂၂  ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာဘာလ ၂၆  ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀

Laws and Regulations Read 5333 times