ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်စာရင်းအဖြစ်


25 May, 2022

ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်စာရင်းအဖြစ် သတ်မှတ်

 

ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်မေလ ၂၃ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၂)  ကို  ကုန်စည်လိုင်းများနှင်တကွ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုန်စည်လိုင်းများ စာရင်း အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်၊

ယခင်က ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၁၂၂၄)လိုင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၂၀) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြောင်းနှင့် ပြောင်းထွက်ပစ္စည်းများအား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ခြင်းကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၂)ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး ယခုပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 


ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။ ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရေးအစရှိသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ H.S Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၇၈၉)လိုင်းH.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၁၂၃၆)လိုင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် (၅၁/၂၀၂၀)နှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

၂။ ယခုအခါ ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံနှင့်ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များအရ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင် စနစ်တကျတင်ပို့နိုင်ရန်လည်းကောင်းနိုင်ငံတကာစားသုံးဆီရောင်းလိုအားနည်းခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်း ဈေးနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုလျော့ကျစေရေးနှင့် ပြည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံစေရေးတို့အတွက် ဆီထွက် သီးနှံနှင့် စားဆီတင်ပို့မှုများအား ထိန်းညှိနိုင်ရန်လည်းကောင်း ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ ပဲမျိုးစုံအကျုံးဝင်သည့် H.S Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၅ )လိုင်း သို့မဟုတ် H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၅၃) လိုင်းဆီထွက်သီးနှံ အကျုံးဝင်သည့် H.S Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၄) လိုင်း သို့မဟုတ် H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၁၈) လိုင်းနှင့် စားဆီအကျုံးဝင်သည့် H.S Code 6digit ဖြင့် ကုန်စည်(၂၄)လိုင်း သို့မဟုတ် H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၁၁၀) လိုင်း၊ စုစုပေါင်း H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၈၁)လိုင်းကို ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။

၃။ သို့ဖြစ်၍ အထက်အပိုဒ် ၂ ပါ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများ အနက် မည်သည့်ကုန်စည်ကိုမဆို ပြည်ပသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းလေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးလမ်းကြောင်းများမှ တင်ပို့ရာတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်ပို့ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန် လိုက်သည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန


ကုန်စည်လိုင်းများစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ  ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၂)တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture & Livestock Laws and Regulations Read 1078 times