ကုမ္ပဏီများတွင် အမည်ခံဒါရိုက်တာ အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ


19 January, 2023

ကုမ္ပဏီများတွင် အမည်ခံဒါရိုက်တာ အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

ကုမ္ပဏီများတွင် အမည်ခံဒါရိုက်တာ အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင် ခွင့်မပြုကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇ /၂၀၂၃) ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများကို အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်များအဖြစ် ခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၆၂ ပုဒ်မခွဲ(က) ပုဒ်မခွဲငယ်(၂) အရ အပ်နှင်းထား သည့် အခွင့်အာဏာများကို ကျင့်သုံး၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အမည်ခံဒါရိုက်တာများနှင့် အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်များကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကို ဤ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၁။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ အခန်း (၁၈) တွင် ဒါရိုက်တာများ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ရှိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒါရိုက်တာရာထူး ခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိစေကာမူ ကုမ္ပဏီကိစ္စများကို ညွှန်ကြားသူ၊ ထိန်းချုပ်သူများကိုလည်း ဒါရိုက်တာအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် ဥပဒေနှင့်အညီ .. အလှည့်ကျဒါရိုက်တာခန့်အပ်ရန်ကိုလည်း ခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော အမည်ခံဒါရိုက်တာများ ခန့်အပ်ခြင်းကို လုံးဝ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၂။ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက ပိုင်ဆိုင်ထားသော အစုရှယ်ယာများအတွက် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ တင်ပြမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်လည်းကောင်းကုမ္ပဏီတွင် ထိန်းသိမ်းထား သော ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းရေးသွင်းရန်အတွက် လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဖြစ်ပါသည်

၃။ ယခုအခါ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်များဖြင့် မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ကို သီးခြားဖော်ပြရသော စနစ်မျိုး ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ထိုသို့သော အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်များအမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုပါကြောင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ တင်ပြထားသောကုမ္ပဏီ တွင်ထိန်းသိမ်းထားသော ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်းထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဥပဒေဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင် အမှန်တကယ် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ပိုင်ရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂၁ အရ မည်သူမဆို သတ်မှတ်အခကြေးငွေဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ သည်။ ဤညွှန်ကြားချက်သည် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ အသက်ဝင်စေရမည် ဖြစ်သည်။

 

MIG

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 179 times