နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ စံများ  လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ


11 April, 2023

နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ စံများ  လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ စံများ  မလွဲမသွေ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍  မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 204 times