နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ စံများ အကျုံးဝင်သက်ရောက်စေမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဟ


11 April, 2023

နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ စံများ အကျုံးဝင်သက်ရောက်စေမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဟု ပြောင်းလဲသတ်မှတ်

 

နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်း ဆိုင်ရာ စံများ အကျုံးဝင်သက်ရောက်စေမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဟု ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကြောင်း  မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Laws and Regulations Read 205 times