ဘဏ်များက မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထားရှိရမည့် အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက် တွက်ချက်မှုပုံစံ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်

Ads Ads Ads

25 November, 2021

ဘဏ်များကပြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထားရှိရမည့် အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက် တွက်ချက်မှုပုံစံပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုဘဏ်က ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


 ရည် ညွှန်း ချက်
(၁) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၁၇.၂.၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၁၀/၂၀၁၅)
(၂) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၉.၄၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၆/၂၀၂၀)
(၃) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၇.၅.၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၆/၂၁၂၁)
 
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များက ထားရှိရမည့်အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက်ကို ဘဏ်များမှအပဆက်သွယ်သူများ၏ အပ်နှံငွေစုစုပေါင်း၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထားရှိရန် ရည်ညွှန်းချက် (၁၀ပါ ညွှန်ကြားချက် (၁၀/၂၀၁၅) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဘဏ်များသည် အနည်းဆုံး သီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက်အား ဘဏ်များ၏စာရင်းရှင်အပ်ငွေ (CAII) တစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ထားရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ဘဏ်စနှစ်အတွင်းငွေကြေးသုံလောက်မှုကိုအထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် ဘဏ်များက မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထားရှိရမည့် အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက် အချိုးအား ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လည်းကောင်း အသီးသီးပြင်ဆင်လျှော့ချသတ်မှတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းချက် (၂) ပါညွှန်ကြားချက် (၆/၂၀၂၀)နှင့်ရည်ညွှန်းချက် (၃) ပါညွှန်ကြားချက် (၆/၂၀၂၁) တို့ဖြင့်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များ၏ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဘဏ်စနစ်အတွင်း ငွေကြေးလုံလောက်မှုကို ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ဘဏ်များက မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထားရှိရမည့် အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက်အချိုးအား ဘဏ်များ၏စာရင်းရှင် အပ်ငွေ (CAB) အပြင် ဘဏ်များလက်ဝယ်ရှိငွေသား (Cash at Bank) ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်-


မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထားရှိရမည့်အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက်အချိုး ၃ ရာခိုင်နှုန်း ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း(၂.၂၅%)အား ဘဏ်များ၏စာရင်းရှင်အပ်ငွေ (CAB) ဖြင့်ထားရှိရန်၊


အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက်အချိုး ၃ ရာခိုင်နှုန်း၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း(o.၅%) အား ဘဏ်များလက်ဝယ်ရှိငွေသား (Cash at Bank) ဖြင့်ထားရှိရန်၊ 


ဘဏ်သည် ထိန်းသိမ်းမှုကာလနောက်ဆုံးရက်တွင် ပျမ်းစာရင်းရှင်အပ်ငွေ ( CAB) အရလည်းကောင်းပျမ်းမျှလက်ဝယ်ရှိငွေသား (Average Cash) ;အရလည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း ကိုပြည့်မီမှုမရှိပါက အဆိုပါဘဏ်အား အနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက် လိုက်နာမှုမရှိသောဘဏ် အဖြစ်သတ်မှတ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ဒဏ်ကြေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် (၁၂/၂၀၁၆) ပါ အကိုင်း ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအနည်းဆုံးသီးသန့်ငွေလိုအပ်ချက်တွက်ချက်မှုပုံစံသစ်အား (၈.၁၂.၂၀၂၁ - ၄.၁.၂ဝ၂၂) ထိန်းသိမ်းမှုကာလမှစတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (၆) လယာယီအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 


 

Banking & Loan Read 25453 times