ဘဏ်စာရွက်စာတမ်း အတုပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ ၂ ခု အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်


02 January, 2023

 ဘဏ်စာရွက်စာတမ်း အတုပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ ၂ ခု အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 ဘဏ်စာရွက်စာတမ်း အတုပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ ၂ ခု အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ န်ကားမဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Banking & Loan Laws and Regulations Read 477 times