ကုမ္ပဏီတိုင်းအနေဖြင့် သီးခြားဘဏ်ငွေစာရင်းထားရှိရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်

Ads Ads Ads

23 November, 2021

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း အမည်ဖြင့် သီးခြားငွေစာရင်း (Corporate Account) ဖွင့်လှစ်ရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ 
အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၁၃၆ /၂၀၂၁) ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် အချို့သော ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် ဘဏ်များ၌ သီးခြားငွေစာရင်းဖွင့် လှစ်ဆောင်ရွက်မှုမပြုဘဲ ဒါရိုက်တာများ၏ဘဏ်ငွေစာရင်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (က) အရ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတွင် ပါဝင်သူများ ၏ အခွင့်အရေးနှင့် သီးခြားဖြစ်သော ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများရှိသည့် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့် ကုမ္ပဏီတိုင်းအနေဖြင့် သီးခြားဘဏ်ငွေစာရင်းထားရှိ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက် ရာတွင် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများ အမည်ဖြင့် သီးခြားဘဏ်ငွေစာရင်း (Corporate Account) ဖွင့်လှစ် ၍ ဆောင်ရွက်ကြပါရန် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၆၂ ပုဒ်မခွဲ (က) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ အပ်နှင်း ထားသည့် အခွင့်အာဏာများကိုကျင့်သုံး၍ ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။

ဤညွှန်ကြားချက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။
 

Banking & Loan Read 396 times