မိုဘိုင်းငွေကြေး Level 1 အကောင့်များအား Level 2 အကောင့်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို (၃) လ အတွင်း အပြီ


18 August, 2022

မိုဘိုင်းငွေကြေး Level 1 အကောင့်များအား Level 2 အကောင့်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို (၃) လ အတွင်း အပြီးအစီးဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြား

 

 

မိုဘိုင်းငွေကြေး Level 1 အကောင့်များအား Level 2 အကောင့်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို (၃) လ အတွင်း အပြီးအစီးဆောင်ရွက်ရန် အပါအဝင် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအမြန်ဆုံး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ၂ ဝ ၂ ၂ ခု နှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက် ရက်စွဲဖြင့်  စာအမှတ်၊ မဗဘ/နပတ(စာရင်း)( J၄ /၂၀၂၂) ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


 အကြောင်းအရာ။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူကိုကောင်းစွာသိရှိခြင်းနှင့် အလေးထား စိစစ်ခြင်းကိစ္စ

မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း အခန်း ၅ ပါ မိုဘိုင်းငွေကြေးစာရင်းများအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်များကို အမြန်ဆုံး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

(က) (၁၅.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှစပြီး မိုဘိုင်းငွေကြေးစာရင်းအသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို 
အမည်၊
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ 
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(အရှေ့/အနောက်)ပုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ 
Face ID (Live Photo) စသော 
Know Your Customer (KYC) အချက်အလက်အပြည့်အစုံရယူပြီးမှသာ ဖွင့်လှစ်ပေးရန်၊

(ခ) လက်ရှိစာရင်းဖွင့်ပေးထားသော Data Base အတွင်းရှိ Level 1 အကောင့်များအား အထက်အပိုဒ် (က) ပါအတိုင်း KYC အချက်အလက်အပြည့်အစုံရယူ၍ Level 2 အကောင့်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို (၃) လ အတွင်း အပြီးအစီးဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဂ) Mobile Application မှတစ်ဆင့် မိုဘိုင်းငွေကြေးစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူအချင်းချင်း ငွေလွှဲရာတွင် ငွေလွှဲပို့သူမှ ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို Application တွင် ထည့်သွင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် တစ်ဖက်စာရင်းပိုင်ရှင် (လက်ခံသူ) ၏အမည်ကို ဖော်ပြထားနိုင်ရေးအတွက် System တွင်လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကိုတင်ပြရန်၊ 


(ဃ) ကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲ/ငွေထုတ်ရာတွင် ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ လျှို့ ဝှက်နံပါတ်အသုံးပြုခြင်းအပြင် ငွေလွှဲပို့သူနှင့်ငွေလက်ခံသူ၏အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(အရှေ့/အနောက်)ပုံ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ငွေလွှဲပို့သည့်အကြောင်းအရင်းတို့ကို ကိုယ်စားလှယ်မှ အပြည့်အစုံ ရယူထားရန် ၊

(c) Customer သည် ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့လာရောက်၍ ငွေလွှဲဆောင်ရွက်ပါက ကိုယ်စားလှယ်သည် Mobile Application တွင် အထက်အပိုဒ်(ဃ) ပါ အချက် အလက် ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းရန်နှင့် အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းခြင်း မရှိပါက ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မပြီးမြောက်နိုင်စေရန်အတွက် System တွင်လိုအပ် သည်များ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကို တင်ပြရန်၊

(စ) ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ငွေထုတ်ပေးရာတွင် အထက်အပိုဒ်(ဃ)ပါ အချက် အလက်များအပြင် ငွေထုတ်ယူသူ၏ ဖုန်း SMS မှ ငွေလွှဲပြေစာအမှတ်၊ လျှို့ဝှက် နံပါတ်တို့အား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး SMS လက်ခံရရှိသည့် မူရင်းဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင် ကိုသာ ငွေထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဆ) ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်သူအား မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရန်အတွက် Agent ဆိုင်များတွင် CCTV တပ်ဆင်ရန်(သို့မဟုတ်)ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်သူအားလျှို့ဝှက်ဓာတ်ပုံရိုက်၍ရယူထားရန်၊

(ဇ) မိုဘိုင်းငွေကြေးစာရင်းကို ဘဏ်ငွေစာရင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါက ဘဏ်စာရင်းပိုင်ရှင်အမည်၊ ဘဏ်အမည်ဘဏ်ငွေစာရင်းအမှတ်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

(ဈ) ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစည်း မျဉ်း၊ အခန်း ၅၊ အပိုဒ် ၁၇ (ဂ) အရ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသည့် Level 3 အကောင့် User များအတွက် အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်နှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက် တို့ကိုရ ယူထားရန်

(ည) အထက်ပါအချက်များကို Agent များက သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် မိမိ၏ Agent များသို့ အသိပညာပေးခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီး ကြီးကြပ်သွားရန် ၊


#MyanmarIndustriesGuide 

Banking & Loan Read 1420 times