ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ပေးပို့ရမည့် email လိပ်စာများနှင့် စုံစမ်းရန် ဖုန်းနံပါ


11 May, 2022

ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ပေးပို့ရမည့် email လိပ်စာများနှင့် စုံစမ်းရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

 

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ တင်ပြစာများအား online မှ တစ်ဆင့် တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး စုံစမ်းလိုပါက ဖုန်းဆက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းရမည် ဟု သိရပါသည်။


ကိစ္စရပ်လိုက်အလိုက် ပေးပို့ရမည့် အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန် ဖုန်းနံပါတ်မျာ အသိပေးကြေညာထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


(က)
ပြည်ပချေးငွေ နှင့် ပြည်ပသို့ ငွေလွှဲပေးပို့ခွင့် ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်တွင်းသို့ ငွေလွဲပြောင်းပေးပို့သည့်ကိစ္စရပ်များ လျှောက်ထားခြင်း၊


[email protected]

ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁, 
၀၁ ၅၄၃၅၁၂  (လိုင်းခွဲ ၂၆၉၊ ၄၅၉)
 ၀၁ ၅၄၃၅၄၈

( ခ )
Money Changer လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ချုပ်စာရင်း များ တင်ပြခြင်း နှင့် Money Changer နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအားလုံးဆောင်ရွက် ခြင်း၊

[email protected]

ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁,
 ၀၁ ၅၄၃၅၁၂  (လိုင်းခွဲ ၂၇၃၊ ၄၂၄၊ ၄၇၂)
၀၁ ၅၄၃၅၄၉

( ဂ )
Export Proceeds နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်ပပို့ကုန်/ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်  Bank Name ပြောင်းလဲလိုသည့်ကိစ္စရပ်များ

[email protected]

ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁, 
၀၁ ၅၄၃၅၁၂ (လိုင်းခွဲ ၄၆၁၊ ၄၆၂)
၀၁ ၈၆၀၅၀၉၈

(ဃ)
Remittance Business License သင်တန်း လျှောက်လွှာများ တင်ပြခြင်း၊ Remittance Business License နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်း စုံစမ်းခြင်း၊ လျှောက်ထားခြင်း၊

[email protected]


ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁,
၀၁ ၅၄၃၅၁၂  (လိုင်းခွဲ ၂၇၂)
၀၁ ၅၄၃၅၄၉


(င)
 Exchange Rate Interbank  Foreign Exchange Market နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း၊

 [email protected]

ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁, 
၀၁ ၅၄၃၅၁၂ (လိုင်းခွဲ  ၄၁၈၊ ၂၆၄)
 ၀၁ ၈၆၀၅၀၉၀


(စ)
နိုင်ငံခြားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြလိုသည့်ကိစ္စ ရပ်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူခွင့်၊ နိုင်ငံခြားငွေခွဲတမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များ တင်ပြလိုခြင်း၊ မေးမြန်း စုံစမ်းခြင်း၊

 

[email protected]


ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁, 
၀၁ ၅၄၃၅၁၂ (လိုင်းခွဲ  ၄၁၈၊ ၂၆၄)
၀၁ ၈၆၀၅၀၉၈၊ 
၀၁ ၈၆၀၅၀၉၀


( ဆ )
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ရုံးခန်း)


ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၇၆၂

 

( ဇ )    
အထွေထွေကိစ္စရပ်များ


[email protected]


ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၃၅၁၁ ,
၀၁ ၅၄၃၅၁၂ (လိုင်းခွဲ ၂၆၆၊ ၂၆၉၊ ၂၇၂၊ ၂၇၃၊ ၄၆၁၊ ၄၆၂)
 

Banking & Loan Tips Read 984 times