ဗဟိုဘဏ်၏ AML/CFT ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှုများ


21 September, 2022

ဗဟိုဘဏ်၏ AML/CFT ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှုများ


 AML/CFT ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က  အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

MIG

Banking & Loan Read 3136 times