ယခုဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁ ဒသမ ၃) ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏႈိင္းယွဥ္ပါက သန္း (၉၀၀) ေက်ာ္ ပုိမိုဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

Published in Investment

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ (၁၅) သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ (၁ ဒသမ ၃၉) ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC မွ သိရပါတယ္။

Published in Investment

ရန္ကုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ LNG ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၀၀) ေက်ာ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

Published in Investment

ေဒၚလာသန္း (၅၀၀) တန္ စီမံကိန္းငါးခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ (၂၉) ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပမာဏအမ်ားဆုံး ခြင့္ျပဳတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ပါတယ္။

Published in Investment

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၀) မွ စီးပြားေရးက႑ (၁၂) ခုတြင္ ေဒၚလာ (၈၁) ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရပါတယ္။

Published in Investment

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

Published in Investment

စင္ကာပူႏုိင္ငံက ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဆိုလာစြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးထားၿပီး

Published in Investment

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇) သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္း (၇) ခုကို ႏုိဝင္ဘာ (၁၃) ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Published in Investment

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက စက္မႈက႑တြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း (၁၁) ခုကို ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ (၁၈/ ၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးမွာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Published in Investment

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အစပုိင္းတြင္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁ ဒသမ ၄ဝဝ) သန္းနဲ႔ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္

Published in Investment
Page 1 of 5

Search Articles