စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူတိုင္း လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Published in Local News

ဥေရာပသမဂၢမွ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မယ့္ (ARISE Plus Myanmar) စီမံကိန္းအတြက္ ယူရို ရွစ္သန္းကို ေလးႏွစ္တိုင္တိုင္ ေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Published in Local News

တရားဝင္ အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုထူေထာင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ ...

Published in Local News

အ​ေသးစားႏွင္​့ အလတ္​စား စီးပြား​ေရးလုပ္​ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ​SME Member Card (Smart Card) ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ ....

Published in Local News

ျပည္တြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးမွာ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဂ်ာမနီအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ ( GIZ ) က Coffee Innovation Fund အျဖစ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရပါတယ္။

Published in Local News

ျမန္မာနိုင္ငံရွွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ A Bank မွ SME လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ လုပ္အားခမ်ားနဲ႔ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကာလတိုေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

Published in Banking & Loan

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အငယ္စား၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ( MSME ) လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစတဲ့ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

Published in Local News

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ Responsible Business Fund ( RBF ) မွ ေခ်းေငြပ့ံပိုးကူညီမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေခ်းေငြရရွိလုိပါက ဇူလိုင္လ ( ၁ ) ရက္ေန႔႔က စတင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Banking & Loan

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ အေသးစား၊ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စား ( SME ) လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြရရွိေရး ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။

Published in Banking & Loan

မိသားစုဝင္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား ငွားရမ္းအသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း ( သို႔မဟုတ္ ) စုေပါင္း၍လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္တဲ႔ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမင္းေကာင္ေရ ( ၀.၂၅ ) နဲ႔အထက္၊ ( ၅ ) ေကာင္အားနဲ႔ေအာက္ အသုံးျပဳၿပီး

Published in Local News
Page 1 of 2

Search Articles