စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) မ်ားကို ေငြေခ်းေပးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဝဥစုိက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္းႏႈန္းျဖင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (SME Development Bank) မွ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝဥထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ သိရပါတယ္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME) အတြက္ SME Development Bank မွ အာမခံအေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ေငြအေပၚအေျခခံၿပီး CFB loan ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၁၆) ခုရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္လီမိတက္၏ လုပ္ငန္းခြဲကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Oriental Leasing Co., LTD က ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) က အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားထံ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ ေခ်းေငြက်ပ္ (၅၇) ဘီလီယံ ခ်ထားေပးျခင္း အခမ္းအနားကို ေအာက္တုိဘာ (၃၀) ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဦးႀကီးမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထူေထာင္ထားသည့္ Suhyup ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ (၁၇) ရက္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Published in Banking & Loan

Credit Guarantee Insurance (CGI) ဆိုတာ အေသးစားႏွင့့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အတြက္ ေခ်းေငြေလ်ာက္ထားရာမွာ အေပါင္ပစၥည္း (Collateral) မတင္ျပႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ အကူအညီျပဳႏိုင္မယ့္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Published in Banking & Loan

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA ႏွစ္ဆင့္ခံေခ်းေငြျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ကုိ အမ်ားဆံုး သိန္း (၃၀၀၀) အထိ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း SME Development ဘဏ္မွ သိရွိရပါတယ္။

Published in Banking & Loan

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈၅) သန္းေခ်းယူကာ အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူ (၁.၈) သန္းေက်ာ္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Published in Banking & Loan
Page 1 of 3

Search Articles