ရုိေဘာ့တစ္ႏွင့္ ေအာ္တုိေမရွင္း

ရုိေဘာ့တစ္ႏွင့္ ေအာ္တုိေမရွင္း google

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေအာ္တုိေမးရွင္းႏွင့္ ႐ုိေဘာ့တစ္ လုပ္ငန္းက႑သည္ ကမၻာတစ္လႊား ကုန္ထုတ္လုပ္ပုံမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္သည္။

အလုိအေလ်ာက္ အလုိက္တသိ လုပ္ကုိင္ေပးသည့္ ေအာ္တုိေမးရွင္းစနစ္မ်ား၏ လုပ္ကုိင္စြမ္းရည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရသည့္ ပမာဏမ်ားကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ ေခတ္ေပၚ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ အသြင္တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းသုံး ရုိေဘာ့မ်ား ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ျခင္း ပမာဏ ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အမာထည္႐ုိေဘာ့မ်ား သုံးစြဲမႈ မ်ားျပားလာေနေၾကာင္းကုိ ျပသသည္။ ေအာ္တုိေမးရွင္းႏွင့္ ရုိေဘာ့တစ္ ေဈးကြက္သည္ ဆက္လက္ ႀကီးထြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ယူနစ္စုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

နည္းပညာပုိင္းတြင္ ဉာဏ္ရည္ ပုိေကာင္းလာသည္။ လုပ္ကုိင္စီမံရန္ ပုိလြယ္ကူလာသည္။ ေအာ္တုိေမးရွင္းႏွင့္ ရုိေဘာ့တစ္ အမာထည္မ်ားကုိ သုံးစြဲ၍သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ရွိေနၿပီ။ လူ၏ လက္မ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္သည္။

စိတ္ခ်ရျခင္း၊ အားကုိးရျခင္း၊ အျမတ္ရေစျခင္း၊ ေဘးကင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီးထြားရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း ၊ တန္ဖုိး ထပ္ျဖည့္ထည့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုိေဘာ့တစ္မ်ား ေနရာ ပုိရလာသည္။ လုပ္ငန္းသုံး ရုိေဘာ့မ်ား သုံးစြဲျခင္းသည္ အရွိန္တက္ေနသည္။ International Federation of Robotics ၏ အဆုိအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ထမ္းလုပ္သား ၁၀၀၀၀ ဦးလွ်င္ လုပ္ငန္းသုံး ရုိေဘာ့ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမႈ ၆၅ ခု ရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇၄ ခုသု႔ိ ျမင့္တက္လာသည္။ ေဒသအလုိက္ၾကည့္လွ်င္ ဥေရာပတြင္ လုပ္သား၀န္ထမ္း ၁၀၀၀၀ ဦး လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ရုိေဘာ့ တပ္ဆင္သုံးစြဲမႈ ၉၉ ယူနစ္ ရွိၿပီး အေမရိကန္တြင္ ၈၄ ယူနစ္ႏွင့္ အာရွတြင္ ၆၃ ယူနစ္ ရွိသည္။

 

https://blogs-images.forbes.com/niallmccarthy/files/2018/04/20180425_Robot_Workers.jpg


ႏုိင္ငံအလုိက္ၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ရုိေဘာ့သုံးစြဲမႈ သိပ္သည္းျခင္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယား၌ လုပ္သား၀န္ထမ္းဦးေရ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ လုပ္ငန္းသုံး ရုိေဘာ့ ၆၃၁ ယူနစ္ ရွိသည္။ အမ်ားစုသည္ အီလက္ထရြန္းနစ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တုိ႔တြင္ သုံးစြဲသည္။ စင္ကာပူသည္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ လုပ္သား၀န္ထမ္း ဦးေရ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ ရုိေဘာ့ ၄၈၈ ယူနစ္ ရွိသည္။ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အီလက္ထရြန္းနစ္ က႑တြင္ သုံးစြဲထားသည္။

ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ၀န္ထမ္းလုပ္သား ဦးေရ ၁၀၀၀၀ လွ်င္ ရုိေဘာ့ ၃၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲၾကသည္။ ရုိေဘာ့ႏွင့္ ေအာ္တုိေမးရွင္း ထုတ္လုပ္မႈ စနစ္ ထုတ္လုပ္ရာ၌ ဂ်ပန္သည္ ထိပ္ဆုံးမွာ ရွိေနသည္။ ကမၻာ့ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဂ်ပန္မွ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။

လူငယ္လူရြယ္ လုပ္သား ရွားပါးလာျခင္း၊ လုပ္သားခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္ ၇ ရက္ လုပ္ကုိင္ရန္လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းသဘာ၀မ်ား ရွိလာျခင္းတုိ႔သည္ လူအစား ရုိေဘာ့ အစားထုိး သုံးစြဲမႈ ထြန္းကားလာေစသည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ရုိေဘာ့ႏွင့္ ေအာ္တုိေမးရွင္းစနစ္ သုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လူအတြက္ အလုပ္ေနရာ ၈ သန္းေက်ာ္ကုိ လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္တြင္ ရုိေဘာ့မ်ားျဖင့္ အစားထုိးၿပီးသား ျဖစ္လိမ့္မည္။ ရုိေဘာ့သည္ ကမၻာ့လုပ္သား အင္အားစု၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ထိခုိက္မႈ ရွိေစလိမ့္မည္။

ရုိေဘာ့တစ္ႏွင့္ ေအာ္တုိေမးရွင္းစနစ္ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ အလားအလာေကာင္းေသာ က႑ ျဖစ္သျဖင့္ ရုိေဘာ့တစ္ပညာရပ္ကုိ သင္ယူသူမ်ား မ်ားျပားလာေနသည္။ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္လည္း ရုိေဘာ့တစ္ႏွင့္ ေအာ္တုိေမးရွင္း ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ King Mongkut’s University of Technology, Thonburi (KMUTT) တြင္ Bachelor of Engineering in Automation Engineering ႏွင့္ Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။ King Mongkut’s University of Technology, North Bangkok (KMUTNB) တြင္ Bachelor of Engineering in Robotic Engineering ႏွင့္ Bachelor of Engineering in Automatic System တုိ႔ကုိ ပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။

Myanmar Industry Directory

 

Unicode

ပြီးခဲ့သည့် တစ်ဆယ်နှစ်အတွင်း အော်တိုမေးရှင်းနှင့် ရိုဘော့တစ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကမ္ဘာတစ်လွှား ကုန်ထုတ်လုပ်ပုံများကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲပေးလိုက်သည်။

အလိုအလျောက် အလိုက်တသိ လုပ်ကိုင်ပေးသည့် အော်တိုမေးရှင်းစနစ်များ၏ လုပ်ကိုင်စွမ်းရည် အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသည့် ပမာဏများကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေခဲ့သည်။ ခေတ်ပေါ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အသွင်တစ်မျိုး ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းသုံး ရိုဘော့များ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ခြင်း ပမာဏ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ နည်းပညာများနှင့် အမာထည်ရိုဘော့များ သုံးစွဲမှု များပြားလာနေကြောင်းကို ပြသသည်။ အော်တိုမေးရှင်းနှင့် ရိုဘော့တစ် ဈေးကွက်သည် ဆက်လက် ကြီးထွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ယူနစ်စုစုပေါင်း ခြောက်သိန်းသုံးသောင်းကျော် ရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။

နည်းပညာပိုင်းတွင် ဉာဏ်ရည် ပိုကောင်းလာသည်။ လုပ်ကိုင်စီမံရန် ပိုလွယ်ကူလာသည်။ အော်တိုမေးရှင်းနှင့် ရိုဘော့တစ် အမာထည်များကို သုံးစွဲ၍သာ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ထုတ်ကုန်များလည်း ရှိနေပြီ။ လူ၏ လက်များဖြင့် ကိုင်တွယ် လုပ်ကိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့သော ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်သည်။

စိတ်ချရခြင်း၊ အားကိုးရခြင်း၊ အမြတ်ရစေခြင်း၊ ဘေးကင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းကြီးထွားရန် အထောက်အကူပြုခြင်း ၊ တန်ဖိုး ထပ်ဖြည့်ထည့်ခြင်းများကြောင့် ရိုဘော့တစ်များ နေရာ ပိုရလာသည်။ လုပ်ငန်းသုံး ရိုဘော့များ သုံးစွဲခြင်းသည် အရှိန်တက်နေသည်။ International Federation of Robotics ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းလုပ်သား ၁၀၀၀၀ ဦးလျှင် လုပ်ငန်းသုံး ရိုဘော့ တပ်ဆင်အသုံးပြုမှု ၆၅ ခု ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၇၄ ခုသု့ိ မြင့်တက်လာသည်။ ဒေသအလိုက်ကြည့်လျှင် ဥရောပတွင် လုပ်သားဝန်ထမ်း ၁၀၀၀၀ ဦး လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရိုဘော့ တပ်ဆင်သုံးစွဲမှု ၉၉ ယူနစ် ရှိပြီး အမေရိကန်တွင် ၈၄ ယူနစ်နှင့် အာရှတွင် ၆၃ ယူနစ် ရှိသည်။

https://blogs-images.forbes.com/niallmccarthy/files/2018/04/20180425_Robot_Workers.jpg


နိုင်ငံအလိုက်ကြည့်လျှင် တောင်ကိုရီးယားသည် ရိုဘော့သုံးစွဲမှု သိပ်သည်းခြင်း အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယား၌ လုပ်သားဝန်ထမ်းဦးရေ ၁၀၀၀၀ လျှင် လုပ်ငန်းသုံး ရိုဘော့ ၆၃၁ ယူနစ် ရှိသည်။ အများစုသည် အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတို့တွင် သုံးစွဲသည်။ စင်ကာပူသည် ဒုတိယနေရာတွင် ရှိနေသည်။ လုပ်သားဝန်ထမ်း ဦးရေ ၁၀၀၀၀ လျှင် ရိုဘော့ ၄၈၈ ယူနစ် ရှိသည်။ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ် ကဏ္ဍတွင် သုံးစွဲထားသည်။

ဂျာမနီနှင့် ဂျပန်တို့သည် ဝန်ထမ်းလုပ်သား ဦးရေ ၁၀၀၀၀ လျှင် ရိုဘော့ ၃၀၀ ကျော် သုံးစွဲကြသည်။ ရိုဘော့နှင့် အော်တိုမေးရှင်း ထုတ်လုပ်မှု စနစ် ထုတ်လုပ်ရာ၌ ဂျပန်သည် ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေသည်။ ကမ္ဘာ့ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၏ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ဂျပန်မှ ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။

လူငယ်လူရွယ် လုပ်သား ရှားပါးလာခြင်း၊ လုပ်သားခများ မြင့်တက်လာခြင်း၊ တစ်နေ့ ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ် ၇ ရက် လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသဘာဝများ ရှိလာခြင်းတို့သည် လူအစား ရိုဘော့ အစားထိုး သုံးစွဲမှု ထွန်းကားလာစေသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုများတွင် ရိုဘော့နှင့် အော်တိုမေးရှင်းစနစ် သုံးစွဲမှု အများဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူအတွက် အလုပ်နေရာ ၈ သန်းကျော်ကို လာမည့် ၂၀၃၀ ခုနှစ် မတိုင်ခင်တွင် ရိုဘော့များဖြင့် အစားထိုးပြီးသား ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရိုဘော့သည် ကမ္ဘာ့လုပ်သား အင်အားစု၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိခိုက်မှု ရှိစေလိမ့်မည်။

ရိုဘော့တစ်နှင့် အော်တိုမေးရှင်းစနစ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်မည်။ အလားအလာကောင်းသော ကဏ္ဍ ဖြစ်သဖြင့် ရိုဘော့တစ်ပညာရပ်ကို သင်ယူသူများ များပြားလာနေသည်။ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များတွင်လည်း ရိုဘော့တစ်နှင့် အော်တိုမေးရှင်း ဘာသာရပ်များကို ပို့ချပေးလျက် ရှိသည်။

ဥပမာအားဖြင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ King Mongkut’s University of Technology, Thonburi (KMUTT) တွင် Bachelor of Engineering in Automation Engineering နှင့် Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့် ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများကို ပို့ချပေးလျက် ရှိသည်။ King Mongkut’s University of Technology, North Bangkok (KMUTNB) တွင် Bachelor of Engineering in Robotic Engineering နှင့် Bachelor of Engineering in Automatic System တို့ကို ပို့ချပေးလျက် ရှိသည်။

Myanmar Industry Directory

Read times Last modified on Saturday, 19 October 2019 10:26
Rate this item
(0 votes)