ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းေလွ်ာက္လႊာ အခေၾကးေငြမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၅၇/ ၂၀၁၈) ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၇) အရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခေၾကးေငြနဲ႔ ေႏွာင့္ေႏွးသည့္ ေပးပို႔တင္ျပျခင္းအတြက္ ေနာက္က်ေၾကးကို စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔က သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခေၾကးေငြမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အခေၾကးေငြမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၈၄/၂၀၁၉) ျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္ပါေၾကာင္း သိရပါတယ္။

(၁) အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံက-၁) အတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၅၀,၀၀၀) မွ က်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀)။

(၂) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံက-၃) အတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၅၀,၀၀၀) က်ပ္မွ က်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀)။

(၃) တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံက-၄) အတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၅၀,၀၀၀) မွ က်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀)။

Freight Forwarder (ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ၁၅ ခုကိုရွာရန္ ႏွိပ္ပါ)

(၄) ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အထူူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံက-၆) အတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၅၀,၀၀၀) မွ က်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀)။

(၅) ျပည္ပ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းေလ်ွာက္လႊာ (ပံုစံက-၈) အတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၅၀,၀၀၀) မွ က်ပ္ (၁၅၀,၀၀၀)။

(၆) ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၀၀,၀၀) မွ က်ပ္ (၅၀၀,၀၀)။

(၇) ျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔တင္ျပျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (ပံုစံင-၇) အတြက္ အခေၾကးေငြအား က်ပ္ (၂၀၀,၀၀) မွ က်ပ္ (၅၀၀,၀၀)။

၎အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Read More >>> အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံမႈလုပ္ငန္း (၈) ခု ခြင့္ျပဳ

Source: DICA
Myanmar Industry Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)