လက္လီ၊ လက္ကားမွတ္ပုံတင္မရွိပါက ကုန္ပစၥည္း (၆) မ်ဳိးကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္

လက္လီ၊ လက္ကားမွတ္ပုံတင္မရွိပါက ကုန္ပစၥည္း (၆) မ်ဳိးကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ google

လက္လီ၊ လက္ကားမွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသးတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကို စက္တင္ဘာ (၁၁) ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကုန္ပစၥည္း (၆) မ်ဳိးကို တင္သြင္းခြင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ကုန္စည္ (၆) မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေဆး႐ုံသုံးကိရိယာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းနဲ႔ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာ တင္သြင္းေနသူမ်ားကုိ လက္လီ၊ လက္ကား မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ သြင္းကုန္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Fertilisers (ဓာတ္ေျမၾသဇာထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

၎ကုန္ပစၥည္း (၆) မ်ိဳး တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လက္လီ၊ လက္ကားမွတ္ပုံတင္ေျပာင္းလဲရန္ ေမလ (၂၁) ရက္မွ ၾသဂုတ္ (၁၈) ရက္အထိ သုံးလသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ေပမယ့္လည္း လက္လီ၊ လက္ကားမွတ္ပုံတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း (၆) မ်ိဳးကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္လီ၊ လက္ကားမွတ္ပုံတင္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရာင္းခ်သည့္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ သိုေလွာင္႐ုံမ်ား ရွိရမည္ဆုိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရွိသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More >>> ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္အား ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္

ဒါ့ေၾကာင့္ ၎စည္းမ်ဥ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို အခ်ိန္သုံးလေပးၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

order

 

Myanmar Industry Directory

Read times Last modified on Friday, 20 September 2019 17:11
Rate this item
(1 Vote)