လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေခ်းေငြစီမံကိန္း (၁၈) ခုရွိ

လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေခ်းေငြစီမံကိန္း (၁၈) ခုရွိ google

လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေပါင္း (၂၀) ခန္႔အနက္ ေခ်းေငြစီမံကိန္း (၁၈) ခုခန္႔ရွိေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြျဖင့္သာမက ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေခ်းေငြျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ လယ္ယာက႑ဆုိင္ရာေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း (၂၀) အနက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ စီမံကိန္း (၁၈) ခုရွိၿပီး အေထာက္အပံ့စီမံကိန္း (၆၄) ခုအနက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ (၁၃၀) ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Agricultural Chemical Manufacturers (စိုုက္ပ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာဓာတုုကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္အတိုင္း မသံုးစြဲႏုိင္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြျပန္အပ္ရျခင္း၊ ေခ်းေငြစီမံကိန္းပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ကုန္က်စရိတ္ကို တိုးျမင့္ေစျခင္း စတဲ့ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ စီမံကိန္း ဒါရုိက္တာမ်ားက အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္နဲ႔ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ အေထာက္အပ႔ံ စီမံကိန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္နဲ႔ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စီမံကိန္း မစတင္မီ ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈ မရွိေစေရးနဲ႔ တန္ဖုိးႏွင့္ ညီသည့္ရလာဒ္မ်ား ရရွိေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။

Read More >>> ျမန္မာ-အီတလီပူးေပါင္း၍ စက္မႈလယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည္

ဒါ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သလို လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ညိွႏႈိုင္းဆဲျဖစ္ပါက စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္၊ နည္းပညာနဲ႔ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Source: ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္
Myanmar Industry Directory

Read times
Rate this item
(0 votes)