ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ေစ်းကြက္သစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ရရွိထား

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ေစ်းကြက္သစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ရရွိထား google

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ေစ်းကြက္သစ္ႏိုင္ငံမ်ား ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

“ေစ်းကြက္သစ္က လိုင္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံကို ဆန္တန္ခ်ိန္ (၅၀၀) ေက်ာ္ တင္ပို႔လာႏုိင္တယ္။ ဆန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္၊ မိုဇမ္ဘစ္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေန တင္ပို႔လာႏုိင္တာ ျဖစ္တယ္” လို႔ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

Rice Mill, Machinery & Spare Parts (ဆန္စက္ႏွင့္ ဆန္စက္ဆိုင္ရာအပိုုပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ငန္း ၂၅ ခုကိုရွာရန္ ႏွိပ္ပါ)

လက္ရွိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတဆင့္ ဆန္တင္ပို႔ေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ရုရွား၊ ဆီနီေဂါ၊ တိုဂို၊ အေရွ႕တီေမာ၊ အိုင္ဗီရီကို႔စ္၊ ကင္ညာ၊ ဘီနင္၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ တူနီးရွား၊ ကြန္ဂို၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ အီးယူ စတဲ့နုိင္ငံမ်ားဆီ တစ္ပတ္ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ (၃၀,၀၀၀) ေက်ာ္ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၃၄၀) ခန္႔၊ ၂၅ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၃၂၀) ခန္႔၊ ဆန္ျဖဴ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၃၀၀) မွ (၄၂၅) ၾကား၊ ၁၀ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၄၀၀) မွ (၄၀၉) ၾကား၊ ၁၅ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၄၀၀) ခန္႔၊ ေပါင္းဆန္တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ (၄၃၉) ခန္႔ အသီးသီး ေစ်းရရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔တဲ့အခါ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရသလို ဆန္တင္ပို႔တဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္အလုိက္ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ ေရးဆဲြျခင္း၊ ေဈးကြက္ပံုမွန္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကို ဦးစားေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက ျငင္းဆန္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ မူ၀ါဒမ်ား ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားရျခင္း၊ ႀကိဳတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တင္သြင္းႏုိင္မယ့္ အေရးေပၚ ဆန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္၊ အာမခံႏုိင္တဲ့ ဝယ္ယူသူမ်ားနဲ႔ ခိ်တ္ဆက္ထားရေၾကာင္း၊ ပံုမွန္ေဖာက္သည္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထား၊ ရာသီဥတု၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အစရွိသည္မ်ားကို တြက္ဆထားႏိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Read More >>> တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္သို႔ ဘာတာစနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔မည့္ ဆန္မ်ား တင္ပို႔နုိင္ျခင္းမရွိေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ( ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္) အထိ ႏုိင္ငံပါင္း (၆၁) ႏုိင္ငံသို႔ ကန္ေဒၚလာသန္း (၄၉၀) ေက်ာ္ရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၅) သိန္းေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံပါင္း (၃၆) ႏုိင္ငံသို႔ ကန္ေဒၚလာသန္း (၁၀၇) ေက်ာ္ရွိ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၄) သိန္းေက်ာ္ ၊ စုစုေပါင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၉) သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ထားၿပီး ကန္ေဒၚလာ (၅၉၇) သန္းေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ထိုသို႔ တင္ပို႔ထားမႈတြင္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၅၉၀,၀၀၀) ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ကန္ေဒၚလာသန္း (၁၇၇) သန္း ရရွိထားပါတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၁၃) သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ထားၿပီး ကန္ေဒၚလာသန္း (၄၂၀) ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Source: AMIA
Myanmar Industry Directory

Read times
Rate this item
(2 votes)