အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား google

စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူတိုင္း လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ SME လုပ္ငန္းရွင္သည္ အေသးစားလုပ္ငန္း (သို႔) အလတ္စားလုပ္ငန္း (သို႔) အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (၂) မ်ိဳးလုံးကို လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား လုပ္ေဆာင္ေသာသူ ျဖစ္ရပါမည္။ (ႏိုင္ငံသားဆိုရာတြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား (သို႔) ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူပါ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။)

၂။ ဝန္ထမ္းဦးေရသတ္မွတ္ရာတြင္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းဦးေရ ျဖစ္ရပါမည္။ (အခ်ိန္ပိုင္း၊ ယာယီႏွင့္ အစမ္းခန႔္ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္ပါ။)

၃။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာလိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ တင္ျပႏိုင္ရမည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ မလိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္လွ်င္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိမည္ -

၁။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈ မရွိျခင္း၊

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားပတ္ဝန္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း၊

၃။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း၊

၄။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

 

Source : Ministry Of Industry
Myanmar Industry Directory

Read times Last modified on Tuesday, 20 August 2019 16:53
Rate this item
(0 votes)