Local NewsManufacturing Sector ရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

Manufacturing Sector ရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း myanmar.gov.mm

ဘြဲ႔ရၿပီးကာစ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ မိမိ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာလြဲေခ်ာ္ေနသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ စာသင္ၾကားေနစဥ္မွာပင္ မိမိသင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျပင္ေလာကရွိ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကိုပါ တြဲေလ့လာသင့္သည္။ စာေရးသူသည္ Industrial Management ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္း အေၾကာင္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလ့လာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူ ရွာေဖြေလ့လာခဲ့သမွ် စက္မႈလုပ္ငန္းအေျခအေနနွင့္ အသံုးမ်ားေသာ အလုပ္အကိုင္တတ္လမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာဖတ္သူအားလံုးနွင့္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါသည္။

 

Manufacturing sector ၏ေယဘုယ်အေျခအေန

Manufacturing Sector သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဆး၀ါး ၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုန္တိန္နာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း အ၀တ္အထည္မ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြအေျမာက္အမ်ား ရွာခဲ့ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ နွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ျပည္ပ project (၁၃၀) ခု နွင့္ ျပည္တြင္း project (၂၅) ခု လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၈) ေသာင္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ဤ Sector သည္ ေန႔စဥ္သံုး ထုတ္ကုန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား နွင့္ လုပ္ငန္းသံုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ ဤနယ္ပယ္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေပးနိုင္သည္သာမက ခ်ည္ထည္၊ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္းေတြ႔ရွိရသည္။

Manufacturing လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးတတ္ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း မ်ားစြာလိုအပ္သည္။ Manufacturer မ်ားသည္လည္း ကုန္က်စရိတ္ ထိေရာက္မွႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကပါသည္။ အနာဂါတ္တြင္ အလုပ္အကုိင္ မ်ားစြာသည္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အစားထိုးခံရႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္၍ လုိအပ္ေနဦးမည့္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာအခ်ိဳ႕သည္လည္း လစာေကာင္းမ်ားျဖင့္ က်န္ရွိကာ ရပ္တည္နိုင္ေပဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ရွင္သန္ႏိုင္ေစရန္အတြက္မႈ လူငယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးနွင့္ ေလ့က်င့္ေရးမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေအာင္ ျဖည့္စည္းထားရမည္။

 

1. Operations Manager

Operation Manager တစ္ေယာက္သည္ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုကို ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရပါသည္။ သူတို႔ေတြပာာ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ Operation ရွုေထာင့္တိုင္း၏ အျမတ္အစြန္းရနိုင္ခ်က္၊ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထြက္ကုန္တိုင္း၏ အရည္အေသြးျပည့္မွီမႈ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားမွာ ပါဝင္ရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအား ဖြ႔ံၿဖိဳးေစျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္းနွင့္ အလုပ္ခြင္ လံုျခံဳေရးတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အခုလို အလုပ္အကိုင္သည္ Manufacturing နယ္ပယ္တြင္း အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားစြာလိုအပ္၍ လက္ရွိပညာရွင္အမ်ားစုမွာ Engineering သို့မပာုတ္ Production စေသာနယ္ပယ္မ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ရင္း ရာထူးတိုးျပီးေနာက္ ထိုရာထူးကိုရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

 

Sr.

Position

Requirements

Education

Skill

Experience

1.

Operation Manager

-Any Bachelor Degree

-Strong Analytical Skills, Reporting & Data Analysis Skill

-Excellent English Written & Verbal Communication Skill

-Advance Excel & Power Point Skill

- 2 to 7 years of experience

2.

Assistant Operation Manager

-Any Bachelor Degree

-Good Co-ordination, process management, active listening & Decision making skills

-Spoken English & Presentation Skill

- 5 years+ Experience in Customer Service & Operations

- Experience in Banking/FMCG Business

3.

Operation Executive

-Any Bachelor Degree or Diploma

- 3 years of related working experience

4.

Operation Assistant

-Any Bachelor Degree

-Background in Management

-Basic Spoken & Written English

-Basic Computer Skills (Words, Excel & Email)

- Experience is relevant field is a plus

 

2. Engineers

အမ်ားစုေသာ manufacturing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္း ဆြဲေသာ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပိုမို ျမန္ဆန္ ထိေရာက္ေစရန္၊ အရည္အေသြးမွီေစရန္နွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ Engineer မ်ားရွိသည္။ ထို Engineer မ်ားသည္ အနည္းဆံုး Mechanical, Electrical သို႕မပာုတ္ Industrial Engineering ကဲ့သို႔ေသာ Engineer ဆိုင္ရာ  Bachelor’s Degree ရရွိျပီးရန္လိုအပ္သည္။

Sr

Position

Requirements

Education

Skill

Experience

1.

Quality Engineer

-Any Bachelor Degree

-English Spoken & Written

-System Management (Quality/Production/ Warehouse)

-Trend Analysis

-Presentation

-Minimum 3 years of working experience in relevant field

2.

Production Engineer (Material)

-Minimum Diploma in Manufacturing Engineering or Equivalent

-Knowledge of SAP/ERP

-Minimum of 3-5 years of experience in Material Planning in Manufacturing Environment.

3.

Junior Production Engineer

-Any Fresh Graduate

-Bachelor in Engineering (Electronic/Electrical/ Mechanical)

-Must be conversational level in English Language

-Auto CAD 2D, 3D

- MS Office (Excel, Word, Power Point)

- 2 years of experience in manufacturing industries

4.

Quality Assurance/Quality Control/Final Inspector

-Bachelor Degree of Engineering (Mechanical/Electrical/ Mechatronic)

-Quality Control

 

 

3. Buyers and Purchasing Managers

Manufacturing လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားဦးစြာ ၀ယ္ရပါသည္။ Buyers and Purchasing Manager မ်ားသည္ ထိုသို႔ ကုန္ၾကမ္း ဝယ္ယူရာတြင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ေစ်းညိွျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထိုအလုပ္အကိုင္သည္လည္း Business, Engineering နွင့္ Economics ဆိုင္ရာ bachelor’s degree ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

Sr

Position

Requirements

Education

Skill

Experience

1.

Procurement Manager

Bachelor Degree in Business Administration

-Interpersonal Skill

-Analytical & Communication Skill

-Fluent English for both writing & speaking

At least (5) years experience in Procurement & Logistics field

2.

Assistant Procurement Manager

Any degree holder

-Good Oral & Written Communication Skill

-Proficient in MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

5 years experience in relevant field

3.

Senior Procurement Executive

Any Bachelor Degree

Good English & Communication Skill

4 years experience in Manufacturing Industry

4.

Procurement Executive

Any degree holder

Computer Skill, English 4 Skill, Communication Skill

3 years experience in Procurement & Supply Chain

5.

Purchasing Staff

Any graduate (or)Matriculation Passed

Computer Literate

1 year experience in relevant field

 

4.Assemblers and Fabricators

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ပစၥည္းတပ္ဆင္ ျပင္ဆင္သူ၊ အထည္အလိပ္ ခ်ဳပ္လုပ္သူ ၾကီးၾကပ္သူမ်ားမွာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျပီးေျမာက္ေအာင္ စက္အားအျပင္ လူအားပါ အသံုးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား လိုအပ္ေသာ္လည္း ထပ္ကာတစ္လဲလဲ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အဆင့္မ်ားေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူအားသာအသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုအလုပ္အကိုင္ အမ်ားစုမွာ Higher Diploma သို႕မပာုတ္ GED တို႔လိုအပ္သည္။

 

Manufacturing Sector ၏အခက္အခဲမ်ား

Manufacturing လုပ္ငန္းတြင္ ဝရိန္ေဆာ္ျခင္းမွစ၍ ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္း အထိ ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ specialized အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Manufacturing sector တြင္ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ေနေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာအေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးေသာ ေလာေလာလပ္လပ္ ဘြဲ႕ရလူငယ္ မ်ားစြာရွိသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းရွိမွ အလုပ္ေပးခ်င္၍ လူငယ္မ်ားမွာ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ား ရရန္အလုပ္ရဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီေသာ လူငယ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ျကားျပီး အလုပ္ရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

 

ဘြဲ႕ရကာစလူငယ္မ်ားအတြက္အၾကံေပးစကား

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဘြဲ႔ရကာစ လူငယ္စာဖတ္သူမ်ားကို အၾကံျပဳလိုသည္မွာ မိမိတို႔သည္ မည္မွ်ေသာ ေက်ာင္းအေကာင္းစားမ်ားတြင္ သင္ယူျပီးခဲ့သည္ရွိရွိ အလုပ္ခြင္ စဝင္မည္ဆိုလွ်င္ အငယ္တန္း ေနရာမွ စဝင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားသင့္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အတတ္ပညာမ်ား ရေအာင္ ေလ့က်င့္ ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ လြန္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ျမန္ျမန္ ရာထူးတိုးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေကာင္းမွၿပီးေသာေၾကာင့္ manager ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ကို တန္းေရာက္ေစသည္ဟူ၍ ထံုးစံမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ရာထူးငယ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လစာနည္း ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရရွိလာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရန္ အၾကံေပးလိုက္ပါသည္။

Myanmar Industry Directory

Read times Last modified on Friday, 06 September 2019 17:07
Rate this item
(1 Vote)