Local Newsတရားမဝင္လွ်ပ္စစ္ခိုးယူမႈမ်ားပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

တရားမဝင္လွ်ပ္စစ္ခိုးယူမႈမ်ားပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေျပာၾကား google

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ယူနစ္မ်ား (Losses)မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Advance Metering Infrastructure-AMI စနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ပါက လူႏွင့္ေျပာင္းလဲၿပီး ခိုးယူသံုးစြဲသည့္ ကိစၥမ်ား ပေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ယူနစ္မ်ား (Losses) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စနစ္တက် စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

<<တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ( ၅ ) ခု လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ>>

 

“Non-Technical Losses က်ဆင္းေရးအတြက္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ Non-Technical Losses ဆိုတာက လူေၾကာင့့္ျဖစ္ရတ့ဲ ကိစၥေတြပါ။ အဓိကကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကို ခုိးယူသံုးစြဲတ့ဲ တရားမဝင္ သုံးစြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ AMI စနစ္ကို ကြ်န္မတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ဒီမီတာေတြကို လူနဲ႔ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ခိုးယူသံုးစြဲတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြက ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ထို႔အျပင္ မီတာဖတ္ျခင္းကို ကြၽန္မတို႔ Control Center ကေန ဖတ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္အထိ သြားလိုက္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြဟာ Non-Technical Losses ေတြ က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ ယူနစ္ေတြ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈ နည္းပါးေအာင္လို႔ ဒါက အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

 

<< လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကစ၍ အစိုးရက ကၽြန္းႏွင့္ သစ္မာတန္ခ်ိန္ ( ၅၀,၀၀၀ ) ေလွ်ာ့ထုတ္မည္>>

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးေစရန္ (66/33 KV,66/11 – 6.6KV, 33/11KV, 33/11-6.6KV) ဓာတ္အားခြဲရံု Outdoor/Indoor Type (AIS/GIS) ဓာတ္အားခြဲရံုႀကီးမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား (Overhead Lines) ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ (Underground Lines) ေျမေအာက္ဓါတ္ႀကိဳးလိုင္းမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဓာတ္အားခြဲရံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ျခင္းမ်ား၊ System Improvement လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Transformer Unbalanced Load မ်ား၊ Loose Connection မ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Analogue မီတာမ်ားအား Digital မီတာမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ HT Side မီတာမ်ားကို ရံုးခ်ဳပ္ Server မွ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ Analogue HT မီတာမ်ားအား CEWE Premier 300 မီတာမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး Modem တပ္ဆင္ျခင္း၊ အျခား Digital မီတာမ်ားအား CEWE Premier 300 မီတာမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၍ Modem တပ္ဆင္၍ GSM Communication ျဖင့္ လစဥ္သံုးစြဲမႈကို ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

 

<<မီတာခႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမွင့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ႀကိတ္ခြဲခေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ>>

 

လစဥ္မီတာဖတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား မီတာဖတ္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ Non-Technical Losses က်ဆင္းေရးအတြက္ စီမံခ်က္အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ တရားမဝင္ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တရားမဝင္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ ဒဏ္တပ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္၊ပ်က္၊ေႏွး မီတာမ်ား စစ္ေဆးလဲလွယ္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ Over Load ေၾကာင့္ Losses ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအား Multi Transformer မ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအား ဝန္အားတိုင္းတာ၍ Load Balance မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ Load Center က်ေသာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႔တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Load Center က်ေသာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဗို႔အားေကာင္းမြန္ေစရန္ Capacitor Bank မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ 6.6KV ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအား 11 KV စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ Conductor ႀကိဳးမ်ားအား SAC ႏွင့္ ABC ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း၊ (၄၀၀)ဗို႔ လိုင္းႀကိဳးမ်ားအား ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း၊ ရႈပ္ေထြး Service မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ လိုအပ္ပါက လိုင္းခန္းတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ Pilot Project အေနျဖင့္ မီတာတပ္ဆင္ျခင္းကို Advance Metering Infrastructure-AMI စနစ္အသံုးျပဳ၍ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဘတ္ဂ်က္ရရိွမႈ ေပၚမူတည္၍ စနစ္တက်စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Read times
Rate this item
(0 votes)